Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V 

Phát biểu khai mạc, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện khẳng định, tự hào là mái trường Đảng được vinh dự mang tên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ khi ra đời đến nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh luôn không ngừng đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Học viện đã thực hiện tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động, trực tiếp tổ chức các phong trào thi đua bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao. 

Học viện đã đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên mọi mặt hoạt động, thu hút sự tham gia của 100% các đơn vị trực thuộc Học viện và 74 trường chính trị tỉnh, thành phố, trường bộ, ngành.

Giám đốc Học viện đã phát động các phong trào thi đua mang dấu ấn từng năm và cho lâu dài. Chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định thông qua công tác quản lý hệ thống, đồng bộ về đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Học viện tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật góp phần nâng cao phong cách đạo đức nhà giáo của cán bộ trường Đảng và xây dựng tập thể mẫu mực. 

 Đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ V 

Giai đoạn 2015-2020, quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng các loại hình, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Học viện đã đào tạo được 110.913 học viên gồm tất cả các hệ lớp: đại học, sau đại học, bồi dưỡng theo chức danh… (tăng 75% so với giai đoạn 2010 – 2015); tổ chức các lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị cho 5.539 học viên – đây là hoạt động đào tạo hoàn toàn mới so với giai đoạn trước; chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ dự nguồn chủ chốt cấp tỉnh cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cán bộ quản lý cấp chiến lược cho Đại hội XIII của Đảng.

Công tác nghiên cứu khoa học đã đi vào chất lượng với nhiều báo cáo chắt lọc kết quả nghiên cứu, các báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đặc biệt, công tác nghiên cứu khoa học trong 05 năm trở lại đây, số lượng các đề tài, đề án… mà Học viện thực hiện đã tăng 161,7% so với giai đoạn trước, chất lượng được nâng lên, đã xây dựng được 40 báo cáo kiến nghị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

Công tác tổ chức ngày càng ổn định, đảm bảo đúng tinh thần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của từng đơn vị. Công tác tham mưu, quản lý, hành chính đã tiệm cận dần với phương châm “1 việc giao 1 người và 1 người làm nhiều việc”. 

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng trao tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cho các cá nhân 

Các đơn vị trực thuộc Học viện và các trường chính trị cũng đã phát động được nhiều phong trào thi đua mang những nét đặc thù riêng, bám sát vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của từng đơn vị … 

Đây là những tiền đề rất quan trọng để Học viện hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Cũng từ đây đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến - là những cán bộ đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, tham mưu - hành chính hậu cần được nhân rộng và biểu dương, tôn vinh. 

Trong giai đoạn 2015-2020, Học viện đã xây dựng được hệ tiêu chí đánh giá tập thể, cá nhân theo định lượng nên việc bình xét danh hiệu thi đua được tổ chức khách quan, chính xác, công bằng. Đây là cơ sở để xem xét thực chất, chính xác danh hiệu thi đua và làm tiền đề công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu. Học viện tiếp tục chú trọng thực hiện các biện pháp khen thưởng hướng đến người lao động trực tiếp. Nhờ vậy, tỷ lệ cá nhân không là cán bộ lãnh đạo quản lý đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2019, cá nhân không là cán bộ lãnh đạo quản lý đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Học viện đạt tỷ lệ 31,8%. 

Các tập thể nhận Cờ Thi đua cấp Học viện 

 

Cũng trong giai đoạn này, sự gắn kết giữa Học viện với các trường chính trị trở nên chặt chẽ hơn thông qua các phong trào thi đua của 10 cụm thi đua các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Kết quả phong trào thi đua của các cụm thi đua là cơ sở để Học viện xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng ở cấp cao hơn. 

Biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị đã đạt được trong 5 năm qua, phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục trong phong trào thi đua như: một số đơn vị tổ chức phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị; các phong trào thi đua chưa thực sự toàn diện, cụ thể và đồng đều liên tục; chậm phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến qua phong trào thi đua yêu nước...

 
 
Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen tại Đại hội 

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng. Thi đua phải gắn liền với việc tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn liền với công tác nghiên cứu khoa học, nhất là lý luận chính trị trong thời kỳ mới.

Thông qua Đại hội thi đua yêu nước cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng truyền thống tốt đẹp của Học viện và hệ thống các trường chính trị ở địa phương, các điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua để các tấm gương này thực sự được lan tỏa, truyền cảm hứng trong toàn bộ hệ thống Học viện.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính lưu ý, cần tạo môi trường thi đua lành mạnh, phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua đột xuất để xây dựng, phát triển Học viện ngang tầm với nhiệm vụ mà Bộ Chính trị, Trung ương Đảng giao phó; là động lực và hình mẫu cho hệ thống các trường chính trị trong cả nước; xây dựng văn hóa trường Đảng gắn liền với việc thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

 

Công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên để thực sự trở thành động lực thúc đẩy đông đảo cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tự giác và đổi mới sáng tạo, tạo nên khí thế thi đua lao động, nghiên cứu giảng dạy trong toàn hệ thống. 

Học viện cũng cần chú trọng, quan tâm đến công tác xây dựng Đảng để Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân. Công tác thi đua phải thường xuyên, đúng hướng, thiết thực; xem xét, đánh giá kết quả thi đua phải dân chủ, công khai, khắc phục bệnh hình thức, tệ quan liêu trong công tác thi đua - khen thưởng.

Dịp này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; 2 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Ba; 5 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 cá nhân danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 25 tập thể nhận Cờ Thi đua cấp Học viện; 16 tập thể, 115 cá nhân nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện; 42 cá nhân nhận Bằng công nhận điển hình tiên tiến. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã chính thức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.