Hà Giang: Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII

Theo đó, tờ trình ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII được xây dựng trên cơ sở kế thừa, chỉnh sửa, bổ sung nội dung Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, gồm 6 chương và 31 điều, quy định quyền hạn của tập thể, cá nhân, nguyên tắc làm việc, mối quan hệ công tác của BCH, Ban Thường vụ (BTV) cấp ủy tỉnh.

Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra một số biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Nghị quyết Đại hội; tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Đối với Chương trình hành động đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thảo luận; BTV Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến trình BCH Đảng bộ tỉnh. Chương trình hành động đã xác định những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết nhất, ưu tiên cho những vấn đề bức xúc, khó khăn cần tháo gỡ, giải quyết; các biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá Nghị quyết Đại hội XVII đã đề ra.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đồng chí Ủy viên BCH, BTV Tỉnh ủy nghiên cứu, thảo luận, góp ý vào những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, thống nhất hoàn thiện, ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

Phản hồi

Các tin khác