Các tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử
 
Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: Thanh Phong)

Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang hướng dẫn quy trình giới thiệu người

ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. (Ảnh: Thanh Phong)

*Tại Kon Tum, thực hiện Kế hoạch số 144/KH- MTTQ-BTT, ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa (ĐBQH) XV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (ĐBHĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cuộc bầu cử diễn ra kể từ ngày Quốc hội công bố ngày bầu cử đến khi có danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và HĐND, được thực hiện theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND, trải qua một quy trình với nhiều bước lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, với ba lần hiệp thương bầu cử có đại diện của các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo...

Theo Luật bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có trọng trách tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử, thể hiện sự dân chủ của quá trình bầu cử. Đến nay Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã triệu tập và chủ trì Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị với cơ cấu hợp lý thể hiện cho khối đại đoàn kết toàn dân. Số lượng người được dự kiến giới thiệu ra ứng cử phải nhiều hơn số lượng ĐBQH, HĐND được bầu để lựa chọn dần đến Hội nghị hiệp thương lần thứ ba quyết định danh sách chính thức.

Trên cơ sở điều chỉnh lần thứ nhất của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tổ chức các hội nghị giới thiệu người ra ứng cử đúng quy trình, thành phần, cơ cấu, số lượng được phân bổ.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội  và đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị: được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/3/2021.

Đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội.

Đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh: Người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Các bước giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ứng cử đại biểu HĐND thực hiện tương tự như quy trình đối với giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội. Việc giới thiệu người của thôn, tổ dân phố để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định tại Chương II của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng lưu ý, khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, trường hợp người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự hội nghị thì ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức việc giới thiệu người khác.

 *Tại An Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ  tỉnh vừa tổ chức hội nghị hướng dẫn trình tự giới thiệu người ứng cử và hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐBHĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đến hết ngày 17/2/2021, tất cả các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Qua tổng hợp báo cáo, tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 8.970 người, trong đó giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 17 người, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là 103 người, ứng cử HĐND cấp huyện là 715 người và ứng cử HĐND cấp xã là 8.135 người.

Trên cơ sở đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị để thông báo cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Chương II của Nghị quyết liên tịch số 09 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ủy ban MTTQ tỉnh đã hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, đại diện Sở Nội vụ tỉnh đã hướng dẫn biểu mẫu hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là một nội dung rất quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, trên cơ sở các hội nghị giới thiệu người ứng cử, là cơ sở để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần thứ 2 lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất