Hà Tĩnh công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND chậm nhất ngày 2/6
Các địa phương trong tỉnh có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn của dân tộc. (Ảnh: TL)

Các địa phương trong tỉnh có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan tạo được không khí vui tươi,
phấn khởi trong ngày hội lớn của dân tộc. (Ảnh: TL)

Theo Kế hoạch số 08/KH-UBBC thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 21/1/2021, UBBC đại biểu HĐND công bố kết quả bầu cử cấp mình theo quy định của pháp luật, thời hạn cuối cùng là ngày 2/6/2021 (chậm nhất 10 ngày sau ngày bầu cử).

Theo Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước, Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử và danh sách những trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).

Trước đó, các tổ bầu cử nộp biên bản kiểm phiếu bầu cử đại biểu HĐND từng cấp tới ban bầu cử đại biểu HĐND tương ứng ngay sau khi kiểm phiếu xong, thời hạn cuối cùng là ngày 26/5/2021 (chậm nhất 3 ngày sau ngày bầu cử).

Ban bầu cử đại biểu HĐND các cấp nộp biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử cấp mình về ủy ban bầu cử cùng cấp, thường trực HĐND, UBND, ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, thời hạn cuối cùng là ngày 28/5/2021 (chậm nhất 5 ngày sau ngày bầu cử).

UBBC các cấp lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND cấp tương ứng gửi đến các cơ quan theo quy định, thời hạn cuối cùng là ngày 30/05/2021 (chậm nhất 7 ngày sau ngày bầu cử).

Cũng theo kế hoạch, sau khi kết thúc cuộc bầu cử, UBBC tỉnh tổng kết và gửi báo cáo đến thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

UBBC ở cấp huyện, xã gửi báo cáo tổng kết cuộc bầu cử tại địa phương đến thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam cùng cấp và cấp trên trực tiếp.

Các địa phương tiến hành tổng kết từ sau khi Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và UBBC các cấp công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp mình đến trước ngày 16/6/2021 (đối với cấp xã), trước ngày 19/6/2021 (đối với cấp huyện), trước ngày 22/6/2021 (đối với tỉnh).

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND khóa mới, UBBC các cấp trình HĐND các cấp báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND cùng cấp và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND.

Trước đó, ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 1.445 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh.

Theo số liệu tổng hợp từ UBBC tỉnh, đến hết thời gian bỏ phiếu (19h ngày 23/5), trên địa bàn tỉnh có 851.901/853.125 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu (đạt tỷ lệ 99,86 %).

Ngay sau ngày bầu cử, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC cho biết, cùng với cả nước, Hà Tĩnh thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh cùng lúc thực hiện 3 nhiệm vụ chính: phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện công tác bầu cử và đẩy mạnh phát triển KT-XH, đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng Hà Tĩnh đã tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ công tác bầu cử.

Các địa phương đã rà soát, cập nhật thông tin, bổ sung danh sách cử tri, có phương án xử lý, bảo đảm tất cả các cử tri đều thực hiện quyền bầu cử. Công tác chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất bên ngoài, bên trong khu vực bỏ phiếu được thực hiện đảm bảo; các khu dân cư có nhiều hình thức tuyên truyền trực quan tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội lớn./.

Phản hồi

Các tin khác