Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Xem toàn văn Quy định tại đây

Phản hồi

Các tin khác