Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: NS)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt khẳng định, Hội nghị lần này nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ quyền làm chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan Trung ương (chưa là đảng viên) tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước thể hiện tâm tư nguyện vọng, tình cảm của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng trên tinh thần phát huy dân chủ. Đồng thời góp phần sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm: dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020), xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) và dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Góp ý vào các Văn kiện Đại hội, ông Nguyễn Xuân Hải - đại diện Công đoàn Cục Việc làm đề nghị, Văn kiện bổ sung đánh giá tác động của đại dịch COVID -19 đối với thị trường lao động, từ đó xem xét các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hội nhập quốc tế, vận hành hiệu quả trên nguyên tắc kinh tế thị trường, định hướng XHCN.

Bà Bùi Mỹ Linh, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế cho rằng, trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần được đẩy mạnh và chú trọng hơn nữa. Cần nuôi dưỡng, xây dựng tinh thần học tập của toàn xã hội nói chung của cán bộ, đảng viên nói riêng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh về hợp tác về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế…

Tại Hội nghị, đại diện các tổ chức Đoàn thể như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cũng như đại diện người lao động một số đơn vị thuộc Bộ tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực như phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bình đẳng giới; phát triển giáo dục đào tạo và phát huy nhân tố khoa học - công nghệ; chính sách tiền lương, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công; yếu tố văn hóa khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Lê Văn Hoạt biểu dương các tham luận và ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của đại diện các tổ chức đoàn thể công chức, viên chức và người lao động trong Bộ. Các ý kiến đóng góp này sẽ góp thêm tiếng nói, góc nhìn nhằm xây dựng Văn kiện vừa có cơ sở lý luận và vừa mang tính thực tiễn cao./.

Phản hồi

Các tin khác