LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Các đại biểu góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Ảnh: Hồng Thắm)

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp các dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Hầu hết các ý kiến đều cho rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được đầu tư, thể hiện tính khái quát cao, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên và người lao động; đồng thời, dự báo khái quát tình hình, thời cơ, thách thức và đề xuất các giải pháp khoa học để triển khai thực hiện trong kỳ đại hội tới. 

Nhiều vấn đề trong thực tiễn đã được đại diện các đơn vị công đoàn cơ sở nêu lên như phát triển thị trường lao động, hướng tới xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế; một số ý kiến về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học  và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; về  vai trò của giai cấp nông dân trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; một số ý kiến về quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách và việc làm, thu nhập, thực hiện tốt an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân…

Bên cạnh đó, hội thảo cũng tiến hành thảo luận mở về vấn đề đặt ra khi Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế như CPTPP, EVFTA... và vấn đề xây dựng quan hệ lao động trong các doanh nghiệp; xây dựng các quy chế phối hợp phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; thỏa ước lao động tập thể trong các đơn vị chưa có công đoàn...

 Ban Tổ chức cho biết, tất cả các lượt ý kiến đóng góp đều được tổng hợp gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam để nghiên cứu, đề xuất, bổ sung vào văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác