Hải Dương: Chặng đường mới với những định hướng, quyết sách mới cho toàn tỉnh

Phát huy thành tựu đạt được sau 35 năm đổi mới, 25 năm tái lập tỉnh Hải Dương, cùng với ý chí, khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Hải Dương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII vừa diễn ra tạo thêm động lực mới với quyết tâm cao, vượt qua khó khăn, thách thức để Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương tiếp tục có bước đi lên mạnh mẽ, vững chắc, tạo nền tảng phát triển nhanh và bền vững để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng phát biểu bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng, điểm mới trong tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần này là cùng với quá trình xây dựng Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã tập trung xây dựng dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Theo đó, Đại hội thống nhất cao với dự thảo 5 chương trình hành động. Đó là: Chương trình phát triển kinh tế nhanh, bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học - công nghệ giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình xây dựng và phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Chương trình phát huy giá trị văn hóa xứ Đông và xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình bảo đảm an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.

Các chương trình đều nêu rõ mục tiêu, nội dung và dự kiến phân công thực hiện. Nội dung chương trình bám sát mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội, cũng đồng hành với mục tiêu của cả nước theo phương án 1 trong dự thảo văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương.

Việc xác định các chương trình để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng xuất phát từ thực tiễn của Hải Dương, từ nền tảng là những thành tựu về kinh tế - xã hội mà tỉnh đạt được trong gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là trong 5 năm vừa qua. Dự thảo Chương trình hành động được đưa ra thảo luận kỹ lưỡng tại Đại hội, tiếp thu đầy đủ các vấn đề mới. Đây là tiền đề rất quan trọng, là kim chỉ nam vững chắc để xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài xây dựng tỉnh Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Tỉnh Hải Dương

Phấn đấu đưa Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết cùng với việc hoàn thiện, ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, tỉnh cũng có cách tiếp cận mới đối với việc lan tỏa tinh thần nội dung của Nghị quyết tới các tầng lớp nhân dân, tới cộng đồng doanh nghiệp. Thường trực Tỉnh ủy đã giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội. Ngay sau Đại hội, tỉnh sẽ chọn các hình thức phù hợp để tổ chức việc quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết đến các tầng lớp cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, điểm mới trong việc quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết lần này là sẽ có hình thức phù hợp để triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, trong đó có tầng lớp doanh nhân. Tỉnh ủy dự kiến tổ chức hình thức phù hợp để tuyên truyền Nghị quyết đến đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh, vì đây là lực lượng chính, đóng vai trò quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế của tỉnh, phải được quan tâm định hướng về đầu tư, kinh doanh bám sát các định hướng lớn về phát triển trong Nghị quyết.

Theo đồng chí Phạm Xuân Thăng, trong giai đoạn mới, Hải Dương cần làm cho những định hướng phát triển kinh tế - xã hội mới, nhất là định hướng phát triển kinh tế mới, thấm vào suy nghĩ, tư duy, hành động và định hướng đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn. Tất cả những chủ trương, mục tiêu, giải pháp vừa được đặt ra cần phải được chuyển tải tới các doanh nhân. Đây chính là một trong những cách để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống một cách nhanh nhất.

Thêm vào đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cũng nhấn mạnh tỉnh sẽ đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong triển khai học tập Nghị quyết. Tỉnh chủ trương khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, người đứng đầu cấp ủy sẽ trực tiếp quán triệt, chuyển tải tư tưởng, tinh thần, nội dung Nghị quyết tới đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên. Người học Nghị quyết phải được thảo luận, viết thu hoạch nghiêm túc. Từ đó, sẽ có các hình thức tuyên truyền phù hợp để lan tỏa những tinh thần cốt lõi của Nghị quyết một cách rộng rãi để thấm sâu vào trong suy nghĩ, nhận thức và định hướng hoạt động của các tầng lớp nhân dân và các thành phần kinh tế, tạo ra những hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội ngay từ sau Đại hội.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết, với quyết tâm chính trị rất cao, thể nguyện ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh. Chính vì vậy, để Nghị quyết Đại hội sớm được triển khai và thực sự đi vào cuộc sống, ngay trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã đề nghị các cấp ủy đảng và chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang cần phải chủ động đổi mới, sáng tạo, có bước đi mạnh mẽ, quyết liệt, tạo bước bứt phá cao hơn nữa. Mỗi cấp ủy cần đề cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm đổi mới, tăng cường tính chủ động, sáng tạo để nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, tích cực hội nhập; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy truyền thống Xứ Đông văn hiến, với tinh thần đoàn kết thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Dương cùng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác