Hà Tĩnh đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh P.V

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đang phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh P.V

Theo đó, để tiếp tục nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 41-CT/TU, ngày 09/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh với Chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”. Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, các cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch thi đua giai đoạn 5 năm, đề ra được các mục tiêu thi đua cụ thể của từng năm, từng đợt thi đua, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, với phương châm: “Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các phong trào thi đua yêu nước, chống các biểu hiện phô trương, hình thức. Các phong trào thi đua phải xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua cụ thể, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, thiết thực, lan tỏa, thu hút, tập hợp đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Tổ chức tốt việc đăng ký, ký kết giao ước thi đua giữa các ngành, địa phương, cụm, khối thi đua; giữa các tổ chức trong từng đơn vị. Thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo lan tỏa để nêu gương, học tập, nhân rộng.

Các địa phương, cơ quan đã phát động các phong trào thi đua gắn chặt với việc thực hiện các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu.

Các phong trào thi đua đã xác định được đúng mục tiêu, nội dung hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp đặc điểm, tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn, nhất là các phong trào thi đua ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Coi việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến phải là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong việc tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua. Có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, các điển hình tiêu biểu, xuất sắc, toàn diện để nêu gương học tập. Chú ý việc phát hiện và xây dựng điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở./.

Phản hồi

Các tin khác