Kỳ 1: Đảng bộ Bộ GTVT vững vàng trước “sóng lớn”

 Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ 2020-2025. 

Vững bước vượt mọi thách thức thời cuộc

Những năm gần đây, bên cạnh có nhiều yếu tố thuận lợi, như thành tựu đổi mới mang lại cho nước ta nhiều điều kiện thuận lợi, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là chủ đạo, khẳng định vị thế chính trị, ngoại giao, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm chế, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được tập trung thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ. Vị thế và uy tín của đất nước ngày càng được nâng cao, niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước không ngừng được củng cố, tăng cường.

Bên cạnh đó, sự bất ổn trên thế giới do các cường quốc cạnh tranh quyết liệt, xung đột, căng thẳng vẫn xảy ra, nhất là vấn đề Biển Đông; các thế lực thủ địch ngày càng tăng cường các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Ở trong nước, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại lớn; những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Với những thuận lợi và những khó khăn, thách thức chung của đất nước, ngành GTVT kể từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước theo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhận thức rõ vai trò quan trọng của GTVT, Đảng và Nhà nước ta luôn chủ trương ưu tiên dầu tư phát triển GTVT, đáp ứng yêu cầu GTVT đi trước một bước để tạo tiền đề và thúc đẩy kinh tế phát triển.

Trao đổi với Báo điện tử Đảng Cộng sản, lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, kế thừa và phát huy hiệu quả thành tựu của nhiều thế hệ, ngành GTVT kể từ năm 2015 đến nay tiếp tục đạt được nhiều bước chuyển mình quan trọng để ngành phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ đã đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả; phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Ngành GTVT những năm qua đã có những bước phát triển đột phá, đáp ứng cơ bản nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng GDP tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành GTVT cơ bản đã đáp ứng kịp thời, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều công trình giao thông mới, quy mô lớn, hiện đại được đầu tư và đưa vào khai thác hiệu quả. Tái cơ cấu vận tải bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ thị phân văn tại đã có chuyển biến tích cực. Lĩnh vực vận tải và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực. Ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành cũng đạt nhiều thành tựu.

Hướng tới những kết quả thiết thực

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT  khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt Đại hội.

Theo lãnh đạo Đảng ủy Bộ GTVT, việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy cấp trên nghiêm túc, dảm bảo mục đích, yêu cầu, hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ cơ bản ổn định. tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đã quyết liệt triển khai kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ, ổn định, thực hiện theo kế hoạch, chương trình toàn khỏa và hàng năm. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Các tổ chức đoàn thể hoạt động ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng Nhà nước; sự quản lý, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ GTVT.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định về trách nhiệm nêu gương được Đảng ủy Bộ GTVT thực hiện nghiêm túc, quyết liệt. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Cùng với đó, công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng Chi bộ, sinh hoạt Chi bộ và sinh hoạt chuyên để theo quy định và đã đạt kết quả thiết thực.

Mặt khác, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời phát hiện kịp thời các thiếu sót, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên để uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục.

Nhờ đó, kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toản diện, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, củng cố lòng tin của quần chúng đối với Đảng.

Phản hồi

Các tin khác