Hòa Bình: Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội Đảng
Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: Minh Tùng/dangcongsan.vn)

Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19
(Ảnh: Minh Tùng/dangcongsan.vn)

Theo Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành, nội dung tuyên truyền chủ yếu sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hết năm 2021, tập trung tuyên truyền kết quả, thành công Đại hội XIII theo Đề cương Thông báo nhanh Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Trung ương Đảng phát hành; dư luận tích cực của nhân dân về kết quả Đại hội XIII; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, nhà nước.

Kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ nhất, thứ hai (khóa XIII), kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV; trong đó khẳng định tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, đúng quy định của pháp luật trong công tác giới thiệu, bầu, phê chuẩn nhân sự một số chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Các phong trào thi đua yêu nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII ở các cấp, các ngành; nhất là sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác triển khai thực hiện chương trình hành động, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Kết quả và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tuyên truyền, phân tích, lý giải sâu sắc về lý luận và thực tiễn của chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển đất nước thể hiện trong nội dung cơ bản, cốt lõi của văn kiện Đại hội XIII; tập trung làm rõ chủ đề Đại hội, nhấn mạnh mục tiêu “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đi sâu phân tích những điểm mới, quan điểm nổi bật trong chỉ đạo, các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, 12 nội dung định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030, 06 nhiệm vụ trọng tâm, 03 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức trong những năm tới.

Các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội được Đảng, nhà nước đề ra trong năm 2021; sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành để giữ vững đà tăng trưởng kinh tế, vượt qua những khó khăn của đại dịch COVID-19, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ.

Những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030.

Kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng yếu thời gian qua về xây dựng Đảng, giữ vững bản chất cách mạng trong sáng của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; công tác cán bộ; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Năm 2022 và các năm tiếp theo, Hòa Bình tập trung tuyên truyền các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội qua từng năm và kết quả triển khai thực hiện. Biểu dương nỗ lực, sáng tạo của các ban, sở, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong lao động sản xuất, học tập và công tác ở mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội. Trong quá trình tuyên truyền, thường xuyên coi trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước, các hành vi tiêu cực theo phương châm "lấy xây làm chính", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực".

Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua nhằm tiếp tục tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng và xã hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời, góp phần phát triển tỉnh Hòa Bình phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú như trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền miệng; tuyên truyền cổ động trực quan; thông qua các ấn phẩm tuyên truyền và sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật; thông qua các phong trào thi đua yêu nước, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội...

Phản hồi

Các tin khác