Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
Đảng ủy TCT  Điện lực TP Hồ Chí Minh làm việc với Quận ủy, UBND quận 7 về phát triển điện lực trên địa bàn.

Đảng ủy TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh làm việc với Quận ủy, UBND quận 7 về phát triển điện lực trên địa bàn.

Đảng bộ Tổng công ty (TCT) Điện lực TP Hồ Chí Minh là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh, với 25 tổ chức cơ sở đảng (20 đảng bộ cơ sở, 05 chi bộ cơ sở), 74 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 1.320 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở đã được cấp ủy các cấp nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được kết quả quan trọng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng chuyển biến tích cực: kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Ðảng ở cơ sở; công tác kết nạp đảng viên được quan tâm; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chăm lo; đội ngũ cán bộ, cấp ủy cơ sở được trẻ hóa, năng lực lãnh đạo, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn của cấp ủy viên, bí thư cấp ủy cơ sở được nâng lên; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy chuyển biến tích cực…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa cao; chưa phát hiện, giải quyết kịp thời một số vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên. Một số cán bộ, đảng viên chưa thật sự tiên phong, gương mẫu; còn ngại đấu tranh tự phê bình và phê bình; phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chậm đổi mới…

Nguyên nhân do một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng; chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chưa cụ thể, chưa sát tình hình thực tế đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy, người đứng đầu các cấp chưa được coi trọng, thiếu quyết liệt… Một số cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp mới tham gia lần đầu nên có phần lúng túng trong triển khai các hoạt động. 

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh lần thứ III, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ TCT đã xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể giai đoạn 2020 - 2025”, trong đó đã đề ra mục tiêu cho giai đoạn 2020 - 2025 với nhiều nhiệm vụ và giải pháp: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng; chất lượng cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh. Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể theo hướng vừa mở rộng dân chủ, vừa tăng cường kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tập hợp, giáo dục, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của CNVC-LĐ.

Để tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể giai đoạn 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng uỷ TCT tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, thiếu sót; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm triển khai thực hiện đạt kết quả với chất lượng cao các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ III đã đề ra.

Theo đó, sẽ tiếp tục tổ chức quán triệt Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 24-CTrHĐ/ĐU của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ TCT và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư gắn với việc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất và chuyển biến nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, nhanh chóng chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nhất là những hạn chế do chủ quan, đề ra giải pháp cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự chuyển biến hơn nữa về chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, làm cho tổ chức đảng ở cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện, có giải pháp đúng đắn, hiệu quả để lãnh đạo, giải quyết những vấn đề xảy ra ở cơ sở.

Song song đó, đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cấp ủy và cán bộ cơ sở, đảm bảo yêu cầu chuẩn hoá về chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, trong đó chú trọng bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp ủy cơ sở. Làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng. Xây dựng và triển khai thực hiện với chất lượng cao chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ III đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác