Xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trường Sơn)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trường Sơn)

Ngày 3/6, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ, tổng kết các văn bản của Trung ương, nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong quá trình thực hiện nghị quyết này, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung triển khai đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng, nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân đạt yêu cầu, với tinh thần tự soi rọi, tự sửa, báo cáo kiểm điểm của đại đa số tập thể, cá nhân bám sát nội dung nghị quyết, tập trung làm rõ và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, đề ra giải pháp khắc phục.

Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện được cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chủ động, chất lượng được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng và pháp luật của nhà nước, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên sai phạm theo quy định. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy dân chủ trong Đảng, thẳng thắn trong tự phê bình và phê bình, quan tâm khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trên tinh thần nói thẳng, nói thật, nói đúng chỗ, đúng lúc. Bên cạnh đó, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh với âm mưu “diễn biến hoà bình” và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các phần tử xấu và các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cũng lưu ý bí thư cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm Quy định số 11 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; xây dựng phong cách lãnh đạo sâu sát cơ sở; tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, quan tâm nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư khóa XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp; tập trung công tác giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện các tổ chức đảng, đảng viên có hạn chế, thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa và xử lý nghiêm, đúng quy định đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm...

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08 ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công tác đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Phản hồi

Các tin khác