Khẳng định vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước
hh

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, việc thực hiện Điều lệ Đảng và quy định cụ thể thi hành Điều lệ Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng; quy định những vấn đề cơ bản về tôn chỉ, mục đích, tính chất, tổ chức và hoạt động của Đảng. Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng và thi hành Điều lệ Đảng. Trung ương đã bổ sung, sửa đổi và ban hành nhiều quy định, hướng dẫn có liên quan nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, quan trọng và khắc phục các vướng mắc, bất cập trong việc thi hành Điều lệ Đảng.

Trong nhiệm kỳ XII của Đảng, việc thi hành các nội dung của Điều lệ Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện, rõ rệt. Đây là nguyên nhân quan trọng để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

hh

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu tại Hội nghị. 

Cùng với đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tổ chức Đảng, cấp ủy doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm vững và cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy những thế mạnh, cụ thể những điểm đặc thù, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành Điều lệ Đảng; khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Nhờ vậy, các doanh nghiệp tiếp tục giữ vững vị trí then chốt, chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Các đảng bộ doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, cùng với Đảng bộ Khối, góp phần vào sự thành công Đại hội XIII của Đảng.

Việc tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc thi hành Điều lệ Đảng; những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp, kiến nghị với Trung ương những nội dung cần sửa đổi bổ sung để xây dựng Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng khóa XIII.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.


Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư của Đảng bộ Khối đã tổng hợp kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, thi hành Điều lệ Đảng của các Đảng ủy trực thuộc và Đảng bộ Khối. Báo cáo đã đánh giá khái quát, đầy đủ những nội dung theo Đề cương của Trung ương; là nội dung quan trọng thể hiện kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong thi hành Điều lệ Đảng tại các Đảng bộ có các nhóm đặc điểm riêng trực thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Theo đó, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 35 đảng bộ trực thuộc (32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 3 đảng bộ cơ sở), với 1.071 tổ chức cơ sở đảng, gần 82.000 đảng viên; trong đó có 11 đảng bộ toàn ngành, 24 đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ hội sở chính ngân hàng và đảng bộ cơ quan. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có đặc điểm nhiều đảng bộ trực thuộc được tổ chức và hoạt động theo mô hình đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, khó bảo đảm vai trò lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy cấp trên đối với doanh nghiệp; các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đa dạng, phạm vi trải rộng trong nước và ở nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa có sự thay đổi về cơ cấu sở hữu vốn, đòi hỏi tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cho phù hợp....

Quán triệt một số nội dung căn bản được thảo luận tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm nêu rõ, Đảng ủy Khối xác định một số nội dung cần tập trung triển khai để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định của Trung ương, đồng thời kiến nghị Trung ương chỉ đạo về việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, bổ sung tính hợp lý, hiệu quả của mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp; qua đó đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong quá trình cơ cấu lại và sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc triển khai hiệu quả Quy định của Trung ương góp phần khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, xuyên suốt của cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; tiếp tục đề ra phương hướng, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sát với thực tiễn của doanh nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đánh giá cao các ý kiến tham luận, góp phần làm nổi bật thực tiễn sinh động trong quá trình thực hiện Quy định của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn của Ban Bí thư.

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tiếp tục kiên trì, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu tính đặc thù về đảng viên, tổ chức cơ sở đảng, phương thức sinh hoạt đảng, nhất là mô hình tổ chức đảng trong trong doanh nghiệp nhà nước... Theo đó, quá trình tổng kết không chỉ đánh giá kết quả thực hiện mà còn góp phần chỉ ra những bất cập, vướng mắc, tập hợp gửi về Ban Tổ chức Trung ương để tổng hợp, đề xuất Trung ương xem xét, điều chỉnh, bổ sung Quy định về thi hành Điều lệ Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng đảng trong nhiệm kỳ này./.

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất