TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

TP Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với chương trình hỗ trợ này, Thành phố đặt ra mục tiêu triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của DN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, xác định cụ thể các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Cùng với đó, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị có liên quan đến việc triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với DN nhỏ và vừa.

Về đối tượng được hỗ trợ pháp lý là DN nhỏ và vừa. Trong đó, chú trọng đối với DN nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (là DN nhỏ và vừa có một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu 51% vốn điều lệ trở lên, trong đó có ít nhất một người quản lý điều hành DN đó) và DN nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo (là DN nhỏ và vừa được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh).

Về nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin liên quan đến DN nhỏ và vừa; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật; trình HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành các chính sách pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố.

Việc hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa trên nguyên tắc có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả; không chồng chéo, trùng lắp.

Nhà nước khuyến khích và có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, DN, cá nhân tham gia thực hiện hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa; huy động các nguồn lực xã hội đóng góp cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DN nhỏ và vừa./.

Phản hồi

Các tin khác