Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ngày 26/5, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII trong Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị. Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị luôn coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, rà soát, tham mưu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản để thực hiện trong Đảng bộ Quân đội nói chung và Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị nói riêng. Trọng tâm là chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động về thực hiện nghị quyết. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã cụ thể hóa, ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện; kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị triển khai 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với 47 biện pháp cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn giải pháp đột phá để triển khai thực hiện ngay; chương trình hành động đề cập 7 nhiệm vụ trọng tâm và 39 biện pháp cụ thể...

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Báo QĐND).

Tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã gương mẫu, đi đầu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Tổng cục Chính trị; làm rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và từng đồng chí đảng ủy viên, đề ra giải pháp cụ thể để sửa chữa, khắc phục. Trong kiểm điểm các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân, tập thể bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc với tinh thần không nể nang, né tránh.

Trên cơ sở kiểm điểm, đấu tranh tự phê bình và phê bình thẳng thắn, nghiêm túc, có sự chỉ đạo kiên quyết, đồng bộ của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, các cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp đã xem xét, xử lý nghiêm minh những trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật. Trong nhiệm kỳ không có tổ chức đảng vi phạm, tuy nhiên còn có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Sau xử lý kỷ luật, cán bộ, đảng viên nhận thức rõ mức độ, tính chất lỗi phạm, không khiếu nại, tự giác chấp hành quy định và có kế hoạch phấn đấu sửa chữa, khắc phục.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị khẳng định, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định là một trong những đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội. Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị đã tập trung làm tốt công tác nghiên cứu, chỉ đạo hướng dẫn quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và triển khai các kế hoạch, quy định của cấp trên; tổ chức học tập, quán triệt trong Đảng bộ và Cơ quan Tổng cục Chính trị có chất lượng, hiệu quả và làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị làm tốt công tác tham mưu, đề xuất giúp cho Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng chương trình, kế hoạch đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và lựa chọn giải pháp đột phá. Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị gương mẫu đi đầu trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Trong kiểm điểm, các cấp ủy, chi bộ quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân chặt chẽ, nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, không nể nang, né tránh, tự soi, tự sửa với tinh thần “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Tổ chức đúng các quy định, chặt chẽ việc cấp ủy cấp trên gợi ý và trực tiếp chỉ đạo kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có khuyết điểm, hạn chế./.

Phản hồi

Các tin khác