Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
 
 

Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII.

Diễn ra trong thời gian 01 ngày (26/5), các đại biểu đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo chuyên đề “Những vấn đề cốt lõi trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có liên quan trực tiếp đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam”.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo chuyên đề “Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

 
 

 

Theo đó, Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gồm 8 chương trình, 55 nhóm nội dung, giải pháp và 13 chỉ tiêu. Chương trình được xây dựng theo hướng bám sát và cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, tầm nhìn đã được Đại hội XIII xác định; thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Đặc biệt, Chương trình hành động có 4 điểm nổi bật. Thứ nhất, được xây dựng bám theo 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021 - 2030, đặc biệt là 6 trọng tâm, 3 đột phá để xác lập thành 8 chương trình của Đoàn, thay vì xây dựng theo các mặt công tác lớn của Đoàn như trước đây.

Việc tiếp cận, xây dựng Chương trình hành động theo phương thức mới giúp các giải pháp của Đoàn bám sát hơn vào các nhiệm vụ chính trị của đất nước trong thời gian tới, qua đó có thể đánh giá rõ nét vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường của dân tộc.

Thứ hai, các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp trong Chương trình hành động thể hiện tinh thần tiến công và tính hành động rất cao. Các chỉ tiêu đều cao hơn chỉ tiêu trung bình mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã xác lập. Các nội dung, giải pháp trong từng chương trình rất rõ nét, cụ thể, có phân công nhiệm vụ cho từng ban, đơn vị của Trung ương Đoàn tham mưu theo dõi, đôn đốc, cụ thể hóa và các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai thực hiện.

Thứ ba, Chương trình hành động xác lập các giải pháp cụ thể, riêng biệt đối với từng đối tượng thanh thiếu nhi qua đó, tạo môi trường phù hợp để từng đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng tham gia thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thứ tư, Chương trình hành động xác lập nhiều nội dung, giải pháp, chỉ tiêu, hoạt động mới gắn với các nội dung trọng yếu được Đại hội XIII của Đảng quyết định.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nêu rõ, Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII được kết nối với 65 điểm cầu tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; 17.138 điểm cầu cấp huyện, cấp cơ sở, với sự tham gia của 73.206 cán bộ đoàn chủ chốt các cấp đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID- 19. Đây là con số ấn tượng thể hiện sự tham gia đông đảo tiếp thu học tập, nghiên cứu nghiêm túc Chương trình hành động của Đoàn. 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, Chương trình hành động của Đoàn được xây dựng căn cứ vào những nội dung, chủ trương, quan điểm lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng liên quan đến đoàn viên, thanh niên; được xây dựng rõ việc, dễ nhớ, dễ làm thuận lợi trong đo đếm kết quả, kiểm tra, giám sát thực hiện; tạo không gian mở, khả năng sáng tạo ở cơ sở. 

“Chương trình hành động được thiết kế nhằm đưa thanh thiếu nhi trở thành chủ thể triển khai các chương trình, hoạt động cũng như thụ hưởng những thành quả. Cán bộ Đoàn là người đinh hướng, gợi mở. Chương trình hành động phải được hiểu, nhận thức, triển khai một cách nghiêm túc đúng như trong phân công nhiệm vụ. Đoàn các cấp khi bắt tay vào triển khai phải thảo luận, nghiên cứu kỹ lưỡng đưa ra chương trình hành động thực sự phù hợp với địa phương, đơn vị và nhu cầu, nguyện vọng của thanh thiếu nhi. Tránh tư tưởng dễ làm, khó bỏ, ngại tiếp cận cái mới. Chúng ta là những người trẻ, có tinh thần tiến công, không thấy khó mà bỏ, không thấy mới mà ngại. Ngược lại, khi phát hiện được vấn đề mới, khó phải chọn được việc phù hợp cụ thể, đề ra phương thức, cách làm giải quyết hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nói. 

Đồng chí cũng yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tích cực tham vấn cấp ủy đảng, chính quyền các cấp để thiết kế chương trình hành động đúng, trúng, có tính khả thi cao, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; sớm cụ thể hóa đóng góp của người trẻ, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên Việt Nam vào vào sự phát triển chung của đất nước, sớm hiện thực hóa mục tiêu 2030, tầm nhìn, khát vọng 2045.

Ngay sau Hội nghị này, theo Kế hoạch, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động để đoàn viên nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội tới thanh niên; căn cứ Chương trình hành động của Trung ương Đoàn cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Trung ương Đoàn cũng xác định trong năm 2021 sẽ tổ chức Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ; đồng thời kiểm tra công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội của các cấp bộ đoàn trên cả nước.

 

Một số chỉ tiêu mới lần đầu tiên được xác lập để triển khai thực hiện như: chỉ tiêu “Hằng năm, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 50.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên”; chỉ tiêu “100% các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc hằng năm có hoạt động nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi cấp tỉnh”.

Các thành tố trong chương trình hành động có một số điểm mới, đáng chú ý: nêu khát vọng phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ; thúc đẩy học tập và sử dụng ngoại ngữ, công nghệ thông tin; tiên phong trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số; tham gia xây dựng xã hội phát triển bền vững; đổi mới tổ chức bộ máy.

 

 

Phản hồi

Các tin khác