Đồng chí Mai Ái Trực


Họ và tên: Mai Ái Trực

Năm sinh: 1946

Quê quán: Tỉnh Bình Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác