Bình Thuận: Nỗ lực phát triển đảng viên trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp
Cần tạo điều kiện thuận lợi để công nhân trực tiếp sản xuất phấn đấu trở thành đảng viên. Ảnh: Đình Hòa

Cần tạo điều kiện thuận lợi để công nhân trực tiếp sản xuất phấn đấu trở thành đảng viên. Ảnh: Đình Hòa

Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận hiện có 83 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 42 chi bộ cơ sở, 41 Đảng bộ cơ sở với hơn 5.400 đảng viên. Tuy nhiên, trong số đó chỉ có hơn 150 đảng viên là công nhân trực tiếp sản xuất tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp nhà nước.

Những năm qua, mặc dù Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung triển khai, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, nhưng số lượng đảng viên trong lực lượng này vẫn còn ít.

Nguyên nhân chủ yếu là nhiều công nhân còn ngại tham gia hoạt động chính trị, chưa có ý thức tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên, thường xuyên “nhảy việc”, ít gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, địa bàn cư trú phân tán… Điều này tạo trở ngại lớn trong công tác vận động, bồi dưỡng, giúp đỡ công nhân vào Đảng.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa thành lập được các tổ chức đoàn thể. Với những doanh nghiệp đã có tổ chức đoàn thể thì một số đoàn thể chưa phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc tạo nguồn phát triển đảng viên mới….

Từ thực tiễn nêu trên, để góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất trong các doanh nghiệp, trong thời gian tới cấp ủy các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể như sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công nhân đối với công tác phát triển Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên.

Đồng thời thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo về xây dựng Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước của Đảng ủy Khối. Thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp (nơi chưa có tổ chức Đảng) để lắng nghe, vận động, thuyết phục họ tạo điều kiện thuận lợi trong việc thành lập và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, tổ chức Đảng nơi có đủ điều kiện.

Tiếp đó phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ các doanh nghiệp rà soát danh sách, tình hình đảng viên sinh hoạt ở địa bàn dân cư hiện đang công tác, lao động trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng để củng cố, xúc tiến quy trình, thủ tục thành lập chi, Đảng bộ tại các doanh nghiệp này (nếu đủ điều kiện). Thường xuyên làm việc với cấp ủy cơ sở nắm tình hình, hướng dẫn, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý.

Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trong lãnh, chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên các cấp đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất để xem xét, kết nạp Đảng. Hàng năm, ưu tiên sắp xếp, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chuyên đề, trong đó có lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới dành riêng cho lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất. Đối với các đoàn thể trực thuộc sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên…

Kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên mới hàng năm. Làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên, hội viên rèn luyện, phấn đấu để trở thành đảng viên. Hàng năm, đoàn thể cấp trên giao chỉ tiêu phấn đấu cho đoàn thể cấp dưới về giới thiệu quần chúng ưu tú trong lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất cho Đảng xem xét kết nạp.

Đối với cấp ủy cơ sở trong các doanh nghiệp thường xuyên quán triệt và chủ động triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tăng cường phát triển đảng viên mới, nhất là phát triển đảng viên mới từ lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất. Bên cạnh đó, cấp ủy trong các doanh nghiệp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho lực lượng công nhân trực tiếp sản xuất nhằm nâng cao lòng tự hào dân tộc, ý thức giác ngộ giai cấp, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu cao tính tự giác, tích cực lao động, học tập, tham gia các phong trào của doanh nghiệp, đoàn thể, tu dưỡng, rèn luyện để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Phản hồi

Các tin khác