Sóc Trăng: Bộ CHQS tỉnh thi đua, tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử

Cán bộ, chiến sĩ ở Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu lựa chọn các đại biểu đủ đức, đủ tài bầu vào nhiệm kỳ

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước … Do vậy, việc lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới 2021-2026 là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nói chung và của LLVT Sóc Trăng nói riêng trong năm 2021.

Nhận rõ vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã đưa nội dung công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào Nghị quyết Ủy ban đồng Bầu cử tỉnh Sóc Trăng và Quân khu về thực hiện nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng và triển khai chỉ thị về lãnh đạo LLVT tỉnh tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026… Đảng ủy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy để chuẩn bị nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của LLVT tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng; 100% CBCS có nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa của cuộc bầu cử và luôn đề cao trách nhiệm của công dân trong chuẩn bị và tham gia cuộc bầu cử.

Nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ tham gia bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về bầu cử. Nội dung tuyên truyền là các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội và địa phương về bầu cử; những thành tựu nổi bật của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Nội dung tuyên truyền được triển khai liên tục với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: truyền thanh nội bộ, kết hợp với ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, đọc báo sáng, nói chuyện chuyên đề ... Trong công tác thông tin tuyên truyền luôn chú ý đến việc động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động Nhân dân gia đình tích cực tham gia bầu cử. Do làm tốt công tác tuyên truyền, cổ động, đại đa số cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh đã có nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền và nghĩa vụ của công dân; nguyên tắc, thể lệ bầu cử... là cơ sở vững chắc để đấu tranh với những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với cuộc bầu cử.

Ngoài tổ, còn chức tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác bầu cử cho tất cả cán bộ, chiến sỹ, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành uỷ trong công tác chuẩn bị nhân sự cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng pháp luật. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có nhân sự được giới thiệu ứng cử HĐND các cấp chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử theo quy định của pháp luật, đảm bảo dân chủ, khách quan, đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín trước Nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, Bộ CHQS tỉnh đã giới thiệu 01 cán bộ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu 11 cán bộ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Nhìn chung, cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Các đồng chí cán bộ quân đội tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phương pháp, tác phong công tác sâu sát, kiên quyết; gương mẫu, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử thì nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử luôn được Bộ CHQS tỉnh quan tâm. Đặc biệt trong thời điểm này, các thế lực thù địch đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Diễn biến hòa bình”,  xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, nhất là trong dịp diễn ra cuộc bầu cử. Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tăng cường các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn, “lực lượng 47” của LLVT tỉnh tăng cường hoạt động trên không gian mạng, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vấn đề nảy sinh. Các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tích cực triển khai luyện tập các phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động xử lý có hiệu quả các tình huống giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Để lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc, nêu cao trách nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”. Thông qua hoạt động thi đua nhằm làm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức  nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, có động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử của LLVT tỉnh được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, thể hiện ở một số nhiệm vụ trọng tâm đó là, công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được triển khai sâu rộng; 100% cán bộ, chiến sỹ trong LLVT tỉnh có nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử; luôn đề cao trách nhiệm của công dân trong chuẩn bị và tham gia cuộc bầu cử. Đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri bảo đảm đúng tiến độ; hoàn thiện thủ tục đề nghị ủy ban bầu cử địa phương phê duyệt khu vực bỏ phiếu của khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh đúng quy định.

Hiện tại, cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh đang ra sức thi đua, tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Với tinh thần quyết tâm và trách nhiệm cao cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh sẽ phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra những đại biểu ưu tú vào các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương; đồng thời nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động lực lượng, phương tiện để ngăn chặn các hành vi chống phá, bảo vệ an toàn trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

  

Phản hồi

Các tin khác