Đồng Tháp: 7.522 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
12

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: TTXVN

Trong đó, có 11 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và 101 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (được nộp tại Uỷ ban bầu cử tỉnh), 709 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 6.701 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Có 01 hồ sơ tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 02 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện (thành phố Hồng Ngự và huyện Tháp Mười), 03 hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã (thuộc huyện Tháp Mười).

So với kết quả hiệp thương lần thứ nhất, tỷ lệ hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã nộp đạt 100%, riêng cấp huyện và cấp xã có 11/12 địa phương đạt tỷ lệ 100%.

Theo Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử quốc gia, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp được phân bổ 08 đại biểu.

Uỷ ban bầu cử tỉnh thống nhất số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu 58 đại biểu. Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu là 392 đại biểu và số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được bầu là 3.752 đại biểu./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất