Các bước chuẩn bị bầu cử tại Kon Tum đảm bảo đúng tiến độ
Đại diện Uỷ ban bầu cử tỉnh Kon Tum hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Đại diện Uỷ ban bầu cử tỉnh Kon Tum hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại tỉnh Kon Tum đã được tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong đó, Tỉnh uỷ và UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ làm nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Uỷ ban bầu cử (UBBC) tỉnh. Đồng thời, căn cứ vào các quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Kon Tum đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và UBBC tỉnh nhiều nhiệm vụ trọng tâm theo quy định. Nhờ đó, đến nay mọi chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Kon Tum đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo quy trình theo Luật định.

Nói về những nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu mà đơn vị đã tiến hành trong thời gian qua, ông Hoàng Ngọc Trường- Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ), Tổ trưởng Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh Kon Tum cho biết, ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, từ tháng 11/2020 lãnh đạo Sở Nội vụ đã thành lập Tổ giúp việc UBBC tỉnh và phân công các bộ phận chuyên môn nghiên cứu những điểm mới trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trên cơ sở đó có những chủ động trong tham mưu, giúp lãnh đạo tỉnh và UBBC tỉnh triển khai đúng tiến độ thời gian và các quy định của Luật định.

Theo đó, Tổ giúp việc UBBC tỉnh đã rà soát các nội dung quy định trong Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh, ghi rõ thời gian theo luật định và thời gian dự kiến tham mưu thực hiện ở địa phương để tránh bị động. Cùng với nhiệm vụ trên, Tổ giúp việc UBBC tỉnh đã chuẩn bị trước một bước công tác xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử; dự kiến cơ cấu nhân sự và phân công các thành viên trong các tổ chức phụ trách bầu cử. Đồng thời đã tổ chức cuộc họp triển khai và phân công công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đến 13 thành viên của tổ...

Trên cơ sở dự kiến của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và HĐND tỉnh về cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV của tỉnh Kon Tum cũng như người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của tổ chức chính trị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội,.. được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; căn cứ tờ trình dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và phân bổ người ứng cử của các cơ quan, đơn vị…. UBBC tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử theo quy định tại Điều 39 của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh.

Tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo đó, số lượng ĐBQH tỉnh Kon Tum khoá này có tổng số đại biểu phân bổ là 06. Trong đó, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 02; số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04. Tổng số người dự kiến giới thiệu trong danh sách ứng cử là 12.

Kết quả hiệp thương lần 1 bầu đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, có tổng số đại biểu được bầu là 51 người; số người ứng cử là 85 người, trong đó đại biểu nữ đảm bảo ít nhất là 35%, đại biểu là người dân tộc thiểu số đảm bảo ít nhất là 56%, đại biểu người ngoài Đảng không thấp hơn 10%, đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) không thấp hơn 15%, đại biểu tái cử đạt 30% trở lên, đại biểu cơ quan hành chính nhà nước đảm bảo ít nhất 8%, chức sắc 02 người (chiếm 2,35%).

So với các quy định của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND thì công tác hiệp thương tại Kon Tum lần này đã vượt tiến độ trước 12 ngày. Đồng chí Hoàng Ngọc Trường- Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên (Sở Nội vụ), Tổ trưởng Tổ giúp việc cho UBBC tỉnh Kon Tum nêu rõ.

Hiện nay, UBBC tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ con dấu các loại và in ấn gần 500 bộ hồ sơ ứng cử ĐBQH, HĐND tỉnh. Đơn vị hiện cũng kiến việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử.

Theo đó, đối với bầu cử ĐBQH tỉnh, toàn tỉnh dự kiến sẽ tổ chức 2 đơn vị bầu cử để bầu 6 ĐBQH. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 (bầu 3 ĐBQH) gồm các huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Sa Thầy, Ia H’Drai và thành phố Kon Tum; đơn vị bầu cử số 2 (bầu 3 ĐBQH) gồm các huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei.

Đối với bầu cử HĐND tỉnh, toàn tỉnh dự kiến sẽ bầu 51 đại biểu tại 13 đơn vị bầu cử; trong đó, thành phố Kon Tum có 3 đơn vị bầu cử, huyện Đăk Hà có 2 đơn vị bầu cử, các huyện còn lại có 1 đơn vị bầu cử/huyện.

Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị trước một bước các nội dung liên quan đến công tác bầu cử nên đến nay, UBBC tỉnh đã hoàn thành tốt và vượt tiến độ các nội dung theo luật định. Trong đó, nổi bật là việc UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1210/QĐ-UBND, ngày 8/12/2020 thành lập UBBC tỉnh, vượt tiến độ trước 2 tháng so với quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND tỉnh. Tiếp đến, ngày 7/1/2021, UBBC tỉnh ban hành Kế hoạch để triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh; đến ngày 19/2/2021, UBBC tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 604/KH-UBBC về kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 trên địa bàn tỉnh. 

"Đây là những nội dung rất quan trọng, là cơ sở để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới tại Kon Tum diễn ra đảm bảo thành công, đúng Luật định"-ông Hoàng Ngọc Trường nhấn mạnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất