Tuyên Quang: Hướng dẫn nội dung, trình tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 cho các cơ quan, đơn vị được phân bổ người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Hội nghị đã thông báo kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Theo đó, số lượng đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu, số lượng người được giới thiệu ứng cử là 15 người. Trong đó, nữ 6 người, chiếm 40%; dân tộc thiểu số 7 người, chiếm 46,67%; trẻ tuổi 2 người, chiếm 13,33%; tái cử 2 người.

Theo hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ÐBQH khóa XV được thực hiện theo ba bước. Bước đầu tiên là tiến hành họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử ÐBQH. Bước thứ hai là tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ÐBQH. Bước thứ ba là tiến hành hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ÐBQH…

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người được lựa chọn, giới thiệu ứng cử ÐBQH làm hồ sơ ứng cử theo quy định. Chậm nhất 17 giờ ngày 14-3-2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ÐBQH khóa XV.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất