Hải Dương: 93 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện

Ủy ban Bầu cử (UBBC) cấp huyện trong toàn tỉnh đã hoàn thành ấn định tổng số 93 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện. UBBC cấp xã cũng đã ấn định 1.715 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã.

Cử tri Hải Dương hăng hái đi bầu cử. Ảnh: HD.

Cử tri Hải Dương hăng hái đi bầu cử. Ảnh: HD.

Qua hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, toàn tỉnh sẽ bầu 407 đại biểu HĐND cấp huyện, 5.826 đại biểu HĐND cấp xã. Toàn tỉnh đã thống nhất giới thiệu 759 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 11.116 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. gấp 1,9 lần số đại biểu được bầu.

Căn cứ theo tổng số dân của địa phương, các đơn vị đủ điều kiện bầu 35 đại biểu HĐND cấp huyện là các TP Hải Dương, Chí Linh, thị xã Kinh Môn và huyện Tứ Kỳ. Các huyện còn lại bầu từ 33 – 34 đại biểu. Các địa phương đều dự kiến bảo đảm đủ và vượt về tỷ lệ đại biểu tái cử, đại biểu ngoài Đảng, đại biểu nữ và trẻ dưới 40 tuổi theo quy định.

Toàn tỉnh có 70 người tự ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất