Có được giới thiệu đảng viên không còn thường trú tại địa phương để bầu vào BCH không?
Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ phường Cống Vị (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), nhiệm kỳ 2020-2025.
Điều 3, Điều lệ Đảng đã quy định quyền của đảng viên được ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng. Đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức ở đâu, đảng số ở đâu thì thực hiện quyền ứng cử, đề cử, bầu cử ở nơi đó, không phụ thuộc vào hộ khẩu thường trú.

Trường hợp đảng viên nêu trên, nếu chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến đảng bộ khác thì không vi phạm Điều lệ Đảng./.

Phản hồi

Các tin khác