Đại hội đảng bộ cơ sở có ban hành Quy chế làm việc của Đại hội không?
Ảnh minh họa. Nguồn: Trọng Hiếu

Ảnh minh họa. Nguồn: Trọng Hiếu

Trả lời:

Theo hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) thì Đại hội đảng bộ các cấp có thể tiến hành hai phiên: phiên trù bị và phiên chính thức. Trong phiên trù bị thực hiện các nội dung: bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua nội quy, chương trình làm việc của đại hội, quy chế bầu cử, quy chế làm việc, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu, có thể thảo luận văn kiện của cấp trên. Trong phiên chính thức thực hiện những nội dung quy định tại các Điều 15, 18, 22, 24, của Điều lệ Đảng, phù hợp với mỗi cấp.

Như vậy, quy chế làm việc của đại hội ở tất cả các cấp là một văn bản do đại hội ban hành để phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tổ chức trong thời gian diễn ra đại hội đảng các cấp.

Phản hồi

Các tin khác