Để nghị quyết các cấp thực sự mang lại hạnh phúc cho nhân dân
Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025 do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức. (Ảnh: NH).

Hội nghị học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX nhiệm kỳ 2020- 2025 do Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức. (Ảnh: NH).

Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các khâu đột phá được đề ra từ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhất là trong bối cảnh Hà Nam đang dồn sức để bứt phá,  phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025, Hà Nam đang tập trung hoàn thiện đồng bộ, có chất lượng các cơ chế, chính sách nhằm thực hiện tốt 3 mục tiêu: tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, đi đôi với thúc đẩy đổi mới sáng tạo; huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là về đất đai, tài chính; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả.

Cùng với đó, Hà Nam cũng ưu tiên đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, gắn với công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ, các nhà khoa học có trình độ cao. Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ; tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên các công trình trọng điểm về giao thông; khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của mỗi người dân, nhất là đội ngũ trí thức, thế hệ trẻ trong xây dựng và phát triển quê hương;

Theo đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống phải đồng thời làm thật tốt việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Cụ thể, Tỉnh ủy Hà Nam đã chỉ đạo tiếp thu tối đa các quan điểm, mục tiêu, định hướng đề ra từ Nghị quyết để hoàn thiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh phù hợp với điều kiện, lợi thế của tỉnh. Đồng thời, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Nghị quyết, các Chương trình hành động gắn với đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, mà trực tiếp là bí thư cấp ủy các cấp chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, kế hoạch hành động của từng đảng viên thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và hằng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Nhờ đó, đã tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Qua đánh giá, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam đã đẩy mạnh tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt, nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và hình thức, bảo đảm phù hợp với từng nơi, từng đối tượng. Trong đó, vai trò của đội ngũ báo cáo viên đã được phát huy thường xuyên nhằm bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết.

Bám sát đặc điểm, tình hình địa phương, từng cấp ủy, chính quyền các cấp đã chú trọng làm tốt khâu tổ chức thực hiện, từ xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, khoa học, gắn với chức năng, nhiệm vụ và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị cũng chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mình.

Với những giải pháp đồng bộ, phù hợp, đến nay Hà Nam đã và đang khơi dậy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh; quyết tâm, kiên trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp đề ra từ Nghị quyết; tích cực đổi mới trong cách nghĩ, cách làm; quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát... để đảm bảo quá trình thực hiện đúng định hướng, mang lại kết quả cao nhất; biến Nghị quyết thành hiện thực, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân trong tỉnh./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất