Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng;

- Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; 

- Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Xem hướng dẫn góp ý kiến tại Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW 

Góp ý Dự thảo văn kiện xin gửi về:

  1. Ban Xây dựng Đảng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, số 381 Đội Cấn – Ba Đình – Hà Nội; ĐT: 080.48458.

  2. Thư điện tử: xaydungdang@dangcongsan.vn

  3.  Góp ý kiến dưới: PHẢN HỒI.

Phản hồi

Các tin khác