Ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng 

Nhận diện rõ những khó khăn, thách thức, thời cơ và vận hội mới, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế xác định tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế quán triệt phương hướng đổi mới trong nhiệm kỳ mới này. Cụ thể, phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngành Thuế đặt mục tiêu đảm bảo tỷ lệ huy động vào NSNN trên GDP bình quân trong giai đoạn đạt từ 20- 21% (Ảnh: M.P)

Cùng với đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên.Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đảng nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng.

Đặc biệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; đưa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thành nhiệm vụ thường xuyên.

Ngoài ra, đẩy mạnh việc đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy; phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025

Bám sát phương hướng của bối cảnh mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Thuế đề ra một số mục tiêu và giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Một là, phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Tổng cục Thuế, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan, đơn vị, đảm bảo tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước (NSNN)

trên GDP bình quân trong giai đoạn 2020-2025 đạt từ 20- 21%; tỷ trọng thu nội địa đến năm 2025 đạt khoảng 85% tổng thu NSNN. Phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ thuế điện tử; 100% doanh nghiệp đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế qua mạng internet.

Hai là, phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ, công chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên; 100% các cấp ủy đảng xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên.

Ba là, phấn đấu 100% cấp ủy thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% chi bộ xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý.

Bốn là, phấn đấu 100% cấp uỷ, chi bộ thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; 100% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó có ít nhất 15% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu và 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm là, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức về Đảng cho 150-200 quần chúng ưu tú, kết nạp tối thiểu từ 100-150 đảng viên mới; 100% đảng viên mới được chuyển đảng chính thức…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trên, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Thuế tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phát huy trí tuệ tập thể, thể chế hóa nội dung, định hướng của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thu đi đôi với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước; xây dựng một hệ thống thuế đồng bộ, cơ cấu bền vững, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết, hợp lý của NSNN…

Đồng thời, xây dựng chương trình công tác đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng ngày một tốt hơn.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy Đảng, của thủ trưởng cơ quan, đơn vị; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến lĩnh vực tài chính - thuế.

Đồng thời, kiện toàn và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thông qua việc lựa chọn, đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ. Xây dựng bộ máy làm công tác chuyên trách Đảng xứng tầm và đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Phản hồi

Các tin khác