Đảng bộ Bộ Tài chính đổi mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận

(Ảnh minh họa của: M.P)

Thời gian qua, Đảng bộ Bộ Tài chính đã cụ thể hoá các quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; Gắn “dân vận khéo” với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chủ động tuyên truyền, giải thích, vận động người dân, doanh nghiệp, tổ chức trước, trong và sau khi thực hiện các chủ trương, chính sách có ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, tổ chức nhằm tạo đồng thuận, ủng hộ của dư luận xã hội.

Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng được Đảng uỷ Bộ Tài chính sát sao lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Nhờ đó, các cấp uỷ đảng, Đảng bộ Bộ Tài chính đều có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết, vai trò tích cực của việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị ngành Tài chính đã thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng Hồ Chí Minh về "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"…Công tác dân vận chính quyền trong các cơ quan, đơn vị cũng đã góp phần đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính, dân chủ, công khai, minh bạch, hạn chế những sách nhiễu, gây phiền hà cho công dân và tổ chức trong quan hệ công tác và trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng uỷ Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tập trung tổ chức hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI); Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"; Chương trình hành động số 16-CTr/ĐUK ngày 18/8/2013; Kết luận số 174-KL/ĐUK ngày 17/4/2015 của Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện những nội dung “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập...

Thứ hai, đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Tài chính về xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân” đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tài chính tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Thứ ba, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp thu ý kiến phản hồi, đối thoại với công dân, doanh nghiệp, tổ chức; nâng cao ý thức thực hiện chuẩn mực ứng xử khi thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Tài chính đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức.

Thứ tư, phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chỉ đạo, thực hiện dân chủ trong cải cách hành chính; xây dựng các quy chế, quy định, văn hóa công sở... nhằm xây dựng cơ quan, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ năm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện công tác dân vận và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUTC của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Thứ sáu, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “dân vận khéo”; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về nhận thức, hành động đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất