Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân

Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triến văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Quyết định số 2215/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76, Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT đề nghị Đảng ủy Bộ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện và yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thế các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tố chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 33- NQ/TW, trọng tâm là một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Kết luận số 76- KL/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg.

Cụ thể, công văn đề nghị cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam của Nghị quyết số 33-NQ/TW, Kết luận số 76-KL/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Các cấp ủy đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc Bộ phải xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phát huy năng lực, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong xây dựng và phát triển văn hóa, phát triển toàn diện con người Việt Nam; khắc phục tình trạng buông lỏng sự lãnh đạo, coi nhẹ việc xây dựng và phát triển văn hóa.Tăng cường xây dựng văn hóa chính trị; đẩy mạnh thực hiện các quy định về nêu gương, đạo đức công vụ.

Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp. Xây dựng văn hóa công vụ và văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là với cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu, như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một sổ việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ưỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 77-QĐ/BCSĐTNMT ngày 28/6/2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Cán sự đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường…

Công văn cũng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ cần chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện việc tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triến văn hoá, con người Việt Nam. Hướng dẫn các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trực thuộc tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giám sát các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất