Tổng cục Hải quan: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại (Ảnh: M.P)

Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành

Với vị trí vai trò Đảng bộ cơ quan đầu não của Ngành, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhiệm vụ trọng tâm hàng năm để xây dựng ban hành các chương trình, kế hoạch công tác, tích cực chủ động đề ra các giải pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại ngang tầm các nước phát triển hàng đầu trong khu vực.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Hải quan đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn Ngành thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Nổi bật là, hoàn thành tốt công tác xây dựng thể chế, không ngừng cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan; thực hiện tốt công tác quản lý thuế và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và chống thất thu ngân sách nhà nước.

Cụ thể kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2018 đạt 480,17 tỷ USD (tăng 12,2%), năm 2019 đạt 517 tỷ USD (tăng 7,6%). Về thu ngân sách nhà nước, giai đoạn 2015-2019, kết quả thu năm sau luôn cao hơn năm trước và cả giai đoạn đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng (1.493.838 tỷ đồng).

Đối với công tác phòng, chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, từ năm 2015 đến 31/5/2020, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ: 84.362 vụ việc vi phạm trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 6.406 tỷ 270 triệu đồng, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 1.561 tỷ 241 triệu đồng. Đặc biệt, cơ quan Hải quan đã khởi tố 247 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 571 vụ án hình sự.

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ công chức hải quan; tăng cường công tác hội nhập và hợp tác quốc tế; thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính, công tác đảm bảo, công tác tuyên truyền, nghiên cứu khoa học…

Đối với công tác Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt là không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị  quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên”; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; không ngừng củng cố xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt các giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí chống tiêu cực nội bộ góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng…

Xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, đứng trước những thời cơ, vận hội mới, đồng thời cũng phải đối mặt những khó khăn, thách thức mới, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ để xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, hiện đại. 

Theo đó, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan sẽ tập trung trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn Ngành xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng hệ thống pháp luật đồng bộ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tạo thuận lợi thương mại, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích của quốc gia; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục trong sạch vững mạnh.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan đã đề ra những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, điển hình như: hoàn thành xây dựng cơ quan Hải quan điện tử thống nhất với kiến trúc Chính phủ điện tử; đến năm 2030 xây dựng cơ quan Hải quan số theo định hướng Chính phủ số…; hoàn thành việc tái thiết kế tổng thể hệ thống CNTT; hoàn thành việc triển khai kết nối với các cơ quan Chính phủ và các bên trong chuỗi cung ứng liên quan đến các hoạt động thương mại điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua biên giới trên nền tảng Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng với đó, đến năm 2030, tỷ lệ luồng Xanh tối thiểu đạt 80%, luồng Vàng không quá 15%, luồng Đỏ không quá 4%; hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao hàng năm; đến năm 2025 đạt hơn 98% số thu NSNN thông qua thu thuế điện tử và thông quan 24/7…


Phản hồi

Các tin khác