Bắc Giang tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 6/4, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho hơn 400 đại biểu là Ủy viên BCH Đảng bộ Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo, cán bộ các ban xây dựng Đảng, đoàn thể, Văn phòng Đảng ủy; các đồng chí bí thư, phó bí thư, báo cáo viên chi, đảng bộ cơ sở....

Các đại biểu dự Hội nghị. Nguồn ảnh: Báo Bắc Giang

Tại Hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Đảng ủy truyền đạt các chuyên đề về: Những nội dung cơ bản trong Báo cáo chính trị của BCH Trung ương (khóa XII) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nội dung cơ bản trong Báo cáo của BCH Trung ương(khóa XII) về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, điểm mới và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết, từ đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và quần chúng về nội dung của Nghị quyết, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Sau hội nghị, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tiếp tục quán triệt sâu rộng tinh thần Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể theo Kế hoạch số 14 của Đảng ủy Bắc Giang. Đồng thời, rà soát lại chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên. Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện để tổ chức triển khai bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, tạo được hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ./.

Phản hồi

Các tin khác