Bộ Giao thông Vận tải học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng XIII

Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII tại điểm cầu của Tổng công ty vận tải Đường sắt Việt Nam.

 Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức diễn ra trong 2 ngày 27-28/3/2021, với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng tới hơn 7.400 điểm cầu cơ sở trên toàn quốc.

Bộ GTVT cũng đã mở 27 điểm cầu trong cả nước với 2.130 cán bộ, đảng viên học tại các điểm cầu; trong đó có một số điểm cầu kết nối trực tiếp đến cơ sở như: Cục Hàng hải Việt Nam; Cục Hàng không Việt Nam; Tổng cục Đường bộ Việt Nam; còn lại là học tập, nghiên cứu tại các điểm cầu kết cầu trực tiếp từ Bộ GTVT.

Sau 2 ngày học tập, Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra của Hội nghị với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, cùng với toàn quốc.

Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT khẳng định: Đây là hội nghị có ý nghĩa mở đầu và định hướng cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong Bộ GTVT. Hội nghị đã được tiếp thu những nội dung cơ bản, gồm: Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khoá XII; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025...

Theo đó Đảng bộ Bộ GTVT yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở cấp mình đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung, thành phần và thời gian theo kế hoạch của Ban Cán sự đảng, của Đảng ủy Bộ GTVT và cấp ủy các cấp đề ra, gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng cấp trên và các tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị.

Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII tại Cục Hàng không Việt Nam.

 Đồng thời yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng khẩn trương tiến hành xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện sự quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, sáng tạo và bảo đảm tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị; rà soát, bổ sung chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khoá, hàng năm của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng, bảo đảm làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, đảm bảo thiết thực và hiệu quả.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải gắn với với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm thực hiện tốt “mục tiêu kép” hiệu quả, an toàn.

Tại Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII, các đại biểu nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của BCH Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Những nhận thức mới và tự duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia. Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là của 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII.

Phản hồi

Các tin khác