Bộ Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết XIII của Đảng

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Bộ GTVT - điểm cầu trụ sở Bộ GTVT. 

Trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bộ GTVT tổ chức kết nối Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại 27 điểm cầu, với hơn 1.000 cán bộ, đảng viên là bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ GTVT.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các cán bộ, đảng viên tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tại điểm cầu chính của Bộ GTVT (Hội trường 2D, trụ sở Bộ GTVT, Hà Nội), đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến nay, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT phấn khởi, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị ngay từ những ngày đầu năm 2021.

"Các cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong 5 năm tới" - đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đề nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ngay Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ GTVT và kế hoạch của cấp mình trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm chất lượng và phù hợp với từng đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần được tiến hành sâu rộng, thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành GTVT đều được phổ biến, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng...; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý chặt chẽ thành phần dự học Nghị quyết thuộc đơn vị mình bảo đảm nghiêm túc, đầy đủ, có chất lượng và khi kết thúc hội nghị báo cáo kết quả học tập Nghị quyết theo kế hoạch.

Phản hồi

Các tin khác