Xây dựng kế hoạch sát thực tiễn, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

* Ngày 10/3, Huyện ủy Tuần Giáo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tham dự Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV với 18 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá chiến lược và 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nội dung về 3 khâu đột phá chiến lược của tỉnh được nhấn mạnh, đó là đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện đại; về cơ chế, chính sách đặc thù và về phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển. Đại biểu cũng được thông tin về Chương trình hành động số 01-CTr/TU, ngày 12/2/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 
Thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên nắm vững quan điểm chỉ đạo, những việc cần phải làm để xây dựng kế hoạch phù hợp, sát với yêu cầu thực tiễn để thực hiện Nghị quyết hiệu quả.
* Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng đã được Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên tổ chức trong ngày 10/3.
Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với các nội dung chủ yếu: Đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ; những bài học kinh nghiệm rút ra; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thông qua Hội nghị nhằm giúp các đồng chí cấp ủy tại các chi, đảng bộ cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX. Đồng thời nắm vững tư tưởng chỉ đạo, những công việc cần thực hiện, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy được trách nhiệm của mình trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết có hiệu quả. 

 

 Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Huyện ủy Nậm Pồ tổ chức ngày 9/3.

* Ngày 9/3, Huyện ủy Nậm Pồ cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Tham dự hội nghị có 356 đại biểu tại điểm cầu trung tâm và 15 điểm cầu tại các chi, đảng bộ trực thuộc.
Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến đã được học tập, quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Chuyên đề về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kết luận số 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Kế hoạch số 13-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy; Quy định số 234 của Ban Bí thư về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Kế hoạch số 14-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, phòng, ban nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các nội dung để triển khai, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở nắm vững nội dung nghị quyết, kết luận để vận dụng vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan tới chi bộ, đảng bộ, địa phương, đơn vị mình một cách thiết thực, phù hợp, hiệu quả./.


Phản hồi

Các tin khác