Lâm Đồng: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh tới cán bộ, hội viên phụ nữ
* Ngày 4/3, tham gia Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có hơn 100 cán bộ Hội Phụ nữ đến từ các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đam Rông, thành phố Đà Lạt và Câu lạc bộ nữ doanh nhân tỉnh.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nắm vững quan điểm cơ bản trong văn kiện Đại hội của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI; nâng cao trách nhiệm của các cấp Hội trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, trước mắt, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cán bộ, hội viên phụ nữ 6 huyện, thành phố phía Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. (Ảnh: Khánh Phúc)

Cán bộ, hội viên phụ nữ 6 huyện, thành phố phía Nam tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. (Ảnh: Khánh Phúc)

* Ngày 3/3, tại thành phố Bảo Lộc, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 130 cán bộ, hội viên phụ nữ tại 6 huyện, thành phố phía Nam, gồm: Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên và thành phố Bảo Lộc. 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI tới các cán bộ, hội viên phụ nữ. Trong đó, tập trung phân tích những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X; quan điểm, mục tiêu Đại hội lần thứ XI đến năm 2025; các mục tiêu cụ thể của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025 và các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2020 - 2025, xây dựng hệ thống chính trị đưa Lâm Đồng trở thành tỉnh khá vào năm 2025.

Với những quan điểm, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI đã đề ra, các cán bộ, hội viên phụ nữ cần phát huy vai trò để cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh vào các phong trào thi đua và chương trình công tác trọng tâm của các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội. Từ đó, các cấp Hội phụ nữ cần xây dựng chương trình hành động gắn với mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời, xác định vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, mỗi cán bộ, hội viên có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, vận động phụ nữ tại địa phương, đơn vị phát huy truyền thống, thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp và xây dựng gia đình hạnh phúc. Các cấp Hội tăng cường đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” chủ động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Lâm Đồng đã đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác