Đảng bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị.

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bằng hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu (số 01 Tôn Thất Đàm và số 02 Lê Quang Đạo). Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí Lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ và hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ Ngoại giao.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/01 đến 01/2/2021, tại Hà Nội. Đồng chí cho biết, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc; có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đã tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển năm 2011); 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đại hội đã thành công rất tốt đẹp trên cả ba phương diện: công tác văn kiện, công tác nhân sự và công tác tổ chức, hậu cần. Đại hội đã bầu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bảo đảm cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, tiêu chí nêu tại Phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng đủ năng lực gánh vác các trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới.

Điểm nhấn quan trọng trong văn kiện thông qua tại Đại hội XIII là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối và tầm nhìn dài rộng hơn đến năm 2030 và 2045. Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, Đại hội đã xác định 03 đột phá chiến lược và 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng hợp tác, cùng có lợi. Chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước.

Đồng chí Bí thư yêu cầu các cấp ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến, quán triệt văn kiện Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền giúp bạn bè quốc tế hiểu về chủ trương, chính sách, thành tựu của Đảng và Nhà nước ta, nhất là về đường lối đối ngoại; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa nghị quyết bằng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để đưa ra thảo luận trong hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXVIII và Đại hội XIII đề ra./.

Phản hồi

Các tin khác