Trà Vinh quyết tâm sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Hồng)

Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh

báo cáo tại Hội nghị. (Ảnh: Ngọc Hồng)

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tám – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, sau hơn 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội XIII đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 02 ngày so với kế hoạch.

Đại hội đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nhìn lại chặng đường 35 năm đổi mới đất nước; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo: Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Chủ đề của Đại hội là "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa". Đại hội XIII của Đảng là đại hội có nhiều đại biểu tham dự nhất trong các kỳ đại hội với 1.587 đại biểu. Thành công của Đại hội được thể hiện trên cả 3 phương diện, đó là văn kiện đại hội, công tác nhân sự và vấn đề tổ chức đại hội…

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2020 và quán triệt Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy Trà Vinh, đồng chí Nguyễn Văn Tám cho biết, trong thời gian qua, cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục có bước chuyển dịch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 26.900 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 63 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm xuống còn 1,8%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 5,76% và đã giải quyết việc làm cho hơn 16.000 lao động.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Tám chỉ ra rằng, do tác động chung của tình hình dịch bệnh COVID-19 và tình hình hạn, mặn, tỉnh vẫn còn 06/33 chỉ tiêu chủ yếu và 08/17 chỉ tiêu nhiệm vụ, giải pháp không đạt nghị quyết. Về Nghị quyết năm 2021, Tỉnh ủy đưa ra 25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và 12 nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện. Theo đó, tỉnh phấn đấu có: tốc độ tăng trưởng GRDP tăng từ 11% trở lên so với năm 2020, có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 69 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 30.000 tỷ đồng trở lên, phát triển mới 500 doanh nghiệp, thu ngân sách nội địa đạt 5.300 tỷ đồng trở lên và phấn đấu có tỷ lệ giảm nghèo bình quân từ 1 đến 1,5%. Về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã nông thôn mới nâng cao, có 01 đến 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới…/.

Phản hồi

Các tin khác