Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Ngày 18/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTGTU về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông trong tỉnh tập trung tuyên truyền kết quả toàn diện và ấn tượng của Việt Nam năm 2020, nhất là đã kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh để phục hồi và phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; quốc phòng, an ninh được đảm bảo; đặc biệt trong năm 2020 đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baonghean.vn)

Trong năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền việc triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, đặc biệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với tuyên truyền công tác điều hành, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; công tác đấu tranh chống tham nhũng, đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước; đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, phòng chống dịch bệnh, thiên tai.

Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát hiện, cổ vũ, biểu dương, nhân rộng mô hình mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Thông qua tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về bối cảnh quốc tế, khu vực, thế và lực của đất nước, của tỉnh để chủ động tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu năm 2021 tạo nền tảng phát triển cho những năm tiếp theo. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy quyền lợi, trách nhiệm công dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành công tốt đẹp./.

Phản hồi

Các tin khác