Thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới bạn bè quốc tế
leftcenterrightdel
 Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, thông báo các kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng.

Đông đảo các Đại sứ, đại biện lâm thời các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi thông báo. Cùng tham gia buổi Thông báo có đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương, Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, đã thông báo các kết quả nổi bật của Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí cho biết, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” và với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp, hoàn thành tất cả các mục tiêu chương trình, nội dung Đại hội đề ra.

Đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh các văn kiện được thông qua tại Đại hội XIII lần này được chuẩn bị rất sớm, kỹ lưỡng, lấy ý kiến rất rộng rãi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước. Nội dung các văn kiện đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Đại hội tiếp tục khẳng định kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện thông qua tại Đại hội XIII lần này là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển của đất nước đến năm 2025 mà còn hoạch định đường lối, tầm nhìn dài rộng hơn đến 2030 và 2045. Theo đó: Đến năm 2025 - kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Để thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và tầm nhìn phát triển đó, đồng chí Hoàng Bình Quân cho biết Đại hội xác định 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, cụ thể hóa ở hệ thống 06 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 03 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

leftcenterrightdel
 Đông đảo các Đại sứ, đại biện lâm thời các nước, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã tham dự buổi thông báo.

Về đối ngoại, đồng chí Hoàng Bình Quân nhấn mạnh Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện.

Đồng chí Hoàng Bình Quân cũng thông báo với Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; nhấn mạnh Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII là các cán bộ tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tư duy đổi mới, sáng tạo, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cũng tại buổi thông báo, đồng chí Hoàng Bình Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo các đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế đối với Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện qua 368 thư, điện mừng gửi tới Đại hội; cho biết đây là tình cảm, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đại hội, đồng thời là biểu hiện sinh động của mối quan hệ rộng mở và ngày càng sâu sắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị, tổ chức và bạn bè quốc tế trên khắp thế giới.

leftcenterrightdel
 Đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại buổi thông báo kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức, đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ đã chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với các mục tiêu phát triển của Việt Nam, mong muốn tăng cường kết nối giữa các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là học hỏi kinh nghiệm, nỗ lực phát triển của Việt Nam, nhất là đối với các nước thành viên của tổ chức ở châu Phi./.

Phản hồi

Các tin khác