Tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp phải là hạt nhân chính trị
12

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: A.N).

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đánh giá thực trạng việc xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, chỉ rõ những thành tựu và hạn chế, phân tích nguyên nhân và một số vấn đề đặt ra trong điều kiện hiện nay. Qua đó, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng việc xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

PGS.TS. Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhấn mạnh: Đảng lãnh đạo sự nghiệp cách mạng thông qua chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách; thông qua tổ chức Đảng và đảng viên. Vì vậy, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trên mọi mặt kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, Đảng phải chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên ở trong tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong cả nước, trong đó có các loại hình doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến cũng khẳng định, các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là bộ phận cấu thành quan trọng và là hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp; là cầu nối giữa Đảng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp trực tiếp lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đắc lực đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra rằng, trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức Đảng và đảng viên còn rất thấp, lại hạn chế về phong trào và kết quả hoạt động.

Để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, nhiều giải pháp đã được các đại biểu đề cập trong hội thảo. Đó là cần làm rõ hơn tình hình công tác xây dựng tổ chức đảng ở từng loại hình doanh nghiệp hiện nay; những vấn đề đặt ra cả trên phương diện nhận thức lẫn phương diện thực tiễn của công tác này trong từng loại hình doanh nghiệp; chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng, tổ chức hoạt động; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên trong từng loại hình doanh nghiệp. Cùng với đó, đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp hiện nay. Giới thiệu những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt trong xây dựng và hoạt động của tổ chức đảng, từ công tác bồi dưỡng kết nạp, phân công đảng viên, công tác cán bộ, công tác sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động./.

Phản hồi

Các tin khác