Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Huyện ủy Yên Khánh, Kim Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Huyện ủy Yên Khánh, Kim Sơn học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Mạnh Tuấn

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Anh, TVTU, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Khánh, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các địa phương, đơn vị tại điểm cầu các xã, thị trấn trên địa bàn.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm, các đồng chí cán bộ chủ chốt trong toàn huyện đã được nghe đồng chí Bí thư Huyện ủy trực tiếp truyền đạt 4 chuyên đề.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Thông qua hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới được nêu trong Nghị quyết, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, triển khai, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã yêu cầu các cấp ủy cơ sở, cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt của huyện phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp tục lan tỏa sâu rộng tư tưởng chỉ đạo của Đại hội XIII của Đảng; những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết, tạo niềm tin và sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; có hành động cụ thể, thiết thực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

*Sáng 17/6, Huyện ủy Kim Sơn (Ninh Bình) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 27 điểm cầu, có sự tham dự của hơn 6.000 cán bộ, đảng viên. Điểm cầu chính diễn ra tại rạp Kim Mâu có đồng chí Đinh Việt Dũng, TVTU, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; cùng lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các ban, ngành của huyện và các chi bộ trực thuộc.

Yên Khánh học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu rạp Kim Mâu. Ảnh: Trường Giang

Yên Khánh học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu rạp Kim Mâu. Ảnh: Trường Giang

Trong hội nghị, các báo cáo viên cấp tỉnh, huyện đã truyền tải 4 nội dung, bao gồm: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng; quán triệt Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; quán triệt Chỉ thị số 05 ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025; triển khai kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh và BCH Đảng bộ huyện. Các nội dung được chọn lọc những thông tin cốt lõi, quan trọng, việc trình bày có trọng tâm, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ nội dung, dễ hiểu.

Qua đó nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững nội dung cơ bản, những vấn đề mới được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời quán triệt việc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn huyện Kim Sơn.

Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Chỉ thị số 05 ngày 29/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên để thực hiện nghiêm chủ đề công tác năm 2021 của BCH Đảng bộ tỉnh là Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính, và của BCH Đảng bộ huyện Kim Sơn là Đoàn kết, kỷ cương, chỉnh trang hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Việt Dũng, TVTU, Bí thư Huyện ủy Kim Sơn yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tổ chức học tập, tuyên truyền các nội dung trong hội nghị. Bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp trên để bổ sung, xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng địa phương để thực hiện, gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm; khen thưởng, biểu dương kịp thời những mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu.

Các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Tập trung, quyết liệt thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký theo chủ đề công tác năm 2021, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Phản hồi

Các tin khác