Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi nhất của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe Thượng tá Vũ Ngọc Ngũ, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh trình bày dự thảo lần 2 “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

Nội dung dự thảo xây dựng theo hướng cụ thể, thiết thực, lựa chọn đúng những nội dung mà Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa cần tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Mục tiêu của Chương trình hành động nhằm quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức thực hiện để sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà chỉ đạo: Đội ngũ cán bộ chủ chốt đã được quán triệt Nghị quyết tại hội nghị, về đơn vị cần nghiêm túc hệ thống hóa nội dung Nghị quyết và tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn để tiến hành quán triệt lại cho CBCS trong đơn vị. Đồng thời, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở nghiên cứu dự thảo “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025” để đóng góp ý kiến và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của đơn vị./.

Phản hồi

Các tin khác