Nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trước khi vào Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoằng Hóa đã phát động quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 huyện. Ngay sau lễ phát động, 198 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo huyện và trưởng, phó các phòng, ban, cơ quan, đoàn thể trong huyện đã ủng hộ số tiền 67.590.000 đồng.

Huyện Hoằng Hóa nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện Hoằng Hóa nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết, trong đó trọng tâm là các điểm mới, điểm cốt lõi trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025); quan điểm chỉ đạo trong văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 và đến năm 2045. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, các khâu đột phá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Hoằng Hóa đã quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 58 của Bộ chính trị (khóa XII).

Sau hội nghị, Huyện ủy Hoằng Hóa chỉ đạo các tổ chức, cơ sở Đảng tổ chức quán triệt học tập tại đơn vị, địa phương. Các cấp ủy đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và chương trình hành động, tình hình thực tế của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, đảm bảo cụ thể, thiết thực, khả thi, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác