Nhanh chóng triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội

* Tại huyện Bến Lức (Long An), việc triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã được tập trung thực hiện. Bến Lức đã huy động sự vào cuộc và sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhanh chóng thực hiện các giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bến Lức lần thứ XII diễn ra thành công, huyện đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội theo hướng thực chất, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình của từng đơn vị, địa phương.

 
 Đại hội Đảng bộ Huyện Bến Lức lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: baolongan.vn)

Công tác truyền thông cũng được đẩy mạnh. Ngoài tuyên truyền qua hệ thống loa, đài, Ban Tuyên giáo Huyện ủy còn in và phát 50.000 tờ gấp cho người dân. Nội dung các tờ gấp là các chỉ tiêu nghị quyết, công trình trọng điểm, chương trình đột phá. Việc nhanh chóng triển khai công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện sâu, rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Từ đó, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong việc thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nghị quyết đại hội.

Đến nay, việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, đặc biệt là các công trình trọng điểm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bến Lức, nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định 3 công trình trọng điểm gồm: Đầu tư đường D1 gắn với chỉnh trang, mở rộng khu hành chính huyện; đầu tư xây dựng mới cầu Rạch Tre và cầu Gò Dung trên đường An Thạnh - Tân Bửu; đầu tư xây dựng Trường THPT chất lượng cao Nguyễn Trung Trực. Đến thời điểm này, các công trình trọng điểm thực hiện nghị quyết đều triển khai đạt và vượt kế hoạch đề ra

Những kết quả đã đạt bước đầu là tiền đề quan trọng để huyện Bến Lức tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, từng bước hiện đại hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.

* Sau khi Đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công, Huyện ủy Thuận Bắc (Ninh Thuận) đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trọng tâm để đưa nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Thuận Bắc đã ban hành chương trình hành động, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng.

 
 Điện gió Lợi Hải góp phần thúc đẩy kinh tế huyện Thuận Bắc phát triển. (Ảnh: baoninhthuan.com.vn)

Huyện ủy Thuận Bắc cũng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp huyện; bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, đảng viên phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Thuận Bắc xác định tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm, phát triển bền vững, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, chú trọng phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các dự án trong huyện...

 * Tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa), ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã nhanh chóng triển khai Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nông Cống lần thứ XXIV xác định mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025, Nông Cống trong nhóm các huyện dẫn đầu của tỉnh”. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với các đề án, chương trình, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

 
 Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại  Nông Cống cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh:baothanhhoa.vn)

Cụ thể, huyện Nông Cống đã đề ra 4 chương trình trọng tâm: chương trình phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, theo chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chương trình phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển đô thị; chương trình xây dựng kế hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ; chương trình phát triển du lịch. 2 khâu đột phá gồm: cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi chương trình đều có các giải pháp riêng đối với từng lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện trong 5 năm tới.

 Với các chương trình và giải pháp cụ thể, sát thực tế, tập trung vào những vấn đề trọng yếu, có tác dụng lớn, tính khả thi cao… sẽ góp phần bảo đảm sự đồng thuận để triển khai thực hiện nghị quyết thống nhất và hiệu quả. Qua đó, tạo động lực để toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện có những hành động thiết thực, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đưa tinh thần, ý chí của nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống./.

Phản hồi

Các tin khác