Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, Chính ủy Học viện Chính trị nhấn mạnh: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các nhà trường quân đội đã tích cực hoàn thiện mục tiêu, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế trong điều kiện toàn cầu hóa và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều cơ sở đào tạo của quân đội trở thành điểm sáng, địa chỉ tin cậy về giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học được các cấp, các ngành và nhân dân cả nước ghi nhận.

Quang cảnh hội thảo.  Ảnh: Duy Thành

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Duy Thành)

Theo Thiếu tướng Phạm Tiến Dũng, để đào tạo đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”, có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội trong tình hình mới đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng thời khắc phục những hạn chế mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã chỉ ra, đòi hỏi các nhà trường Quân đội phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác tình hình, kịp thời có chủ trương, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Tại hội thảo, với cách tiếp cận, nghiên cứu, luận giải khoa học, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm sáng tỏ một số nội dung như: Quan điểm của Nghị quyết Đại hội XIII về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; sự phát triển nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; những nội dung về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; sự phát triển tư duy bảo vệ Tổ quốc, về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; những điểm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Phát biểu kết luận hội thảo, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị khẳng định: Các tham luận trình bày tại hội thảo đã khẳng định thành công, ý nghĩa lịch sử to lớn Đại hội XIII của Đảng, trong đó tập trung làm rõ nhiều nội dung quan trọng trong Văn kiện Đại hội XIII; phân tích sâu sắc cũng như làm rõ sự vận dụng quan điểm của Đại hội XIII vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong các nhà trường Quân đội.

Với niềm vui thành công của đại hội, niềm tin tưởng sâu sắc và ý chí, khát vọng vào tương lai tươi sáng của dân tộc, đồng thời với trách nhiệm cao của cán bộ, đảng viên, Ban Tổ chức hội thảo mong muốn các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học tham gia hội thảo, tiếp tục quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo nội dung các văn kiện Đại hội XIII của Đảng vào thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; biểu thị sự nhất trí cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của đại hội đã đề ra, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống./.

 

Phản hồi

Các tin khác