Hòa Bình: Phát động đợt thi đua lập thành tích tổ chức thành công cuộc bầu cử các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ảnh minh họa

Thời gian tổ chức từ tháng 3/2021 đến khi tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh. Đợt thi đua được phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh trực tiếp tham gia tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua đợt thi đua nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hội các cấp; cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đối với cuộc bầu cử. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; Biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện phong trào thi đua góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nội dung thi đua gồm có: Phát động đợt thi đua đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu đề xuất tổ chức thực hiện thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Thi đua lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Hiến pháp, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cùng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy Nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử.

Thực hiện tốt công tác tổng hợp, báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian về số liệu, tình hình thực hiện công tác bầu cử với cấp trên theo yêu cầu và quy định.

Tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình, thời gian quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao, kết quả bầu cử đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định.

Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn trước, trong và sau ngày bầu cử; tăng cường nắm tình hình nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự. Có các phương án chủ động đối phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19 có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử; bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết cho cuộc bầu cử; để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Phản hồi

Các tin khác