Phú Thọ tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử
Triển khai công tác bầu cử tới tất cả các xã theo hình thức trực tuyến tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Triển khai công tác bầu cử tới tất cả các xã theo hình thức trực tuyến tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các bước chuẩn bị như: Ban hành Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hôi khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban; thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 31 thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngay sau Hội nghị Trung ương triển khai công tác bầu cử, đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Phú Thọ đã nhấn mạnh: Để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, cấp ủy các cấp bên cạnh thành lập Ban Chỉ đạo để lãnh đạo công tác bầu cử, phải chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Đặc biệt, theo đồng chí Bùi Minh Châu, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ  thực hiện nhiệm vụ của đại biểu, có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp phải thực sự đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan Nhà nước cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới…

Đến nay, 13/13 huyện, thành, thị, 225 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử theo đúng thời gian và thành phần quy định để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.

Cùng với đó, tỉnh Phú Thọ cũng đã kịp thời tổ chức các hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện, qua đó, nêu bật được tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử đồng thời khẳng định vị trí của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…

Các ngành, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh Phú Thọ cũng đã chủ động rà soát, tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 13 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ngày 5/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh. Hội nghị đã thỏa thuận và biểu quyết nhất trí số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Phú Thọ là 15 người/ 7 đại biểu được bầu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương 4 đại biểu; số đại biểu Trung ương giới thiệu 3 đại biểu.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh Phú Thọ đã nhất trí số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 147 người/70 đại biểu được bầu.

Theo Quyết định số 02 về việc ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, toàn tỉnh Phú Thọ có 16 đơn vị bầu cử và 70 đại biểu được bầu đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tương tự cấp tỉnh, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ở cấp huyện, cấp xã, toàn tỉnh đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 872 người/466 đại biểu được bầu và ở cấp xã là 10.490 người/ 5.171 đại biểu được bầu.

Cùng với quyết tâm và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, toàn tỉnh Phú Thọ tin tưởng rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất