Dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: P. Vũ)

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (Ảnh: P. Vũ)

Trong đó, cấp tỉnh 34 đại biểu, cấp huyện 26 đại biểu.

Thành phần đại biểu: Khối Đảng, 3 đại biểu (chiếm 5%); Khối chuyên trách HĐND tỉnh, 11 đại biểu (chiếm 18,33%); Khối chính quyền, 5 đại biểu (chiếm 8,33%); Khối Mặt trận, các tổ chức thành viên, 9 đại biểu (chiếm 15%); Khối Lực lượng vũ trang, 3 đại biểu (chiếm 5%); Khối sự nghiệp, doanh nghiệp, 3 đại biểu (chiếm 5%); Khối huyện, thành phố, 26 đại biểu (chiếm 43,33%).

Dự kiến cơ cấu đại biểu chính thức ứng cử Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau hiệp thương lần 3): Đại biểu nữ, 38 đại biểu (chiếm 36,89%); Đại biểu là đại biểu dân tộc thiểu số, 15 đại biểu (chiếm 14,56%); Đại biểu là đại biểu ngoài Đảng, 17 đại biểu (chiếm 16,50%); Đại biểu trẻ dưới 40 tuổi, 18 đại biểu (chiếm 17,48%); Đại biểu tái cử phấn đấu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên so với đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự kiến số lượng người giới thiệu đưa ra ứng cử: Cấp tỉnh giới thiệu 82 đại biểu, cấp huyện giới thiệu 56 đại biểu.

HĐND tỉnh Kiên Giang cũng đã ban hành Nghị quyết ấn định tổng số đại biểu HĐND các huyện, thành phố là 482 đại biểu; tổng số đại biểu HĐND xã, phường, thị trấn là 3.754 đại biểu.

Ngoài tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương, người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đang công tác tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước nói chung phải là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiêu biểu; có tư tưởng chính trị vững vàng; có năng lực xây dựng chính sách và khả năng tổ chức hoạt động giám sát, có chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn phù hợp với vị trí dự kiến; thể hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, không vi phạm quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ, việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng", hoặc có vấn đề về chính trị chưa được kết luận./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất